Texoma  Emmaus  Community

Walk Membership

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Women's Walk #101              November 15-18, 2018

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Men's Walk #102

 

March 7-10, 2019

 

Women's Walk #93                          April 7-10, 2016

Men's Walk #94                         April 28-May 1, 2016

Women's Walk #95               September 22-25, 2016

Women's Walk #97                       March 9-12,  2017

Men's Walk #98                           March 23-26,  2017

Women's Walk #99                       March 8-11,  2018

Men's Walk #100                         March 15-18,  2018

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Women's Walk #103

 

March 14-17, 2019

 

 

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Men's Walk #96                         October 20-23, 2016

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Team Listing                                  Pilgrim Listing

Texoma Emmaus Community I PO Box 665 I Sherman, TX 75091