Texoma Emmaus Community I PO Box 665 I Sherman, TX 75091